Nasze usługi

Wykonujemy następujące usługi geodezyjno – kartograficzne:

 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych (aktualna mapa zasadnicza),
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych,
 • mapy numeryczne,
 • opracowania geodezyjne do narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (d. ZUDP),
 • tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy,
 • tyczenia budynków (obrys, osie konstrukcyjne),
 • wytyczanie reperów roboczych,
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków,
 • inwentaryzacje powykonawcze dróg,
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych,
 • pomiary kontrolne elementów konstrukcyjnych z graficznym przedstawieniem wyników (słupy, kotwienie, pionowość, itd.)
 • pomiary powierzchni użytkowych obiektów,
 • pomiary niwelacyjne tras – sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych dróg, rowów melioracyjnych, uzbrojenia terenu,
 • pomiary objętości mas ziemi i wykopów,
 • podziały nieruchomości (mapy z projektowanym podziałem),
 • wznowienia granic nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne),
 • geodezyjne opracowanie linii rozgraniczających ulic,
 • pomiary powierzchni upraw, użytków,
 • mapy do planu zalesienia,
 • skanowanie, kalibracja, archiwizacja map,
 • wektoryzacja map,
 • inne prace nietypowe.